Rinzin Gyeltshen

Rinzin Gyeltshen
Designation
ESP