Rinzin Gyeltshen
Designation
ESP

Rinzin Gyeltshen